شناسنامه
کد اثر: ar109650
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: متن سخنرانی جناب آقای سمیعی: دعوت علمی
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:ایران، شوروی
موضوع:سخنرانی، فرهنگی
درباره
پدیدآورندگان:سمیعی: نویسنده
ناشر:نامه فرهنگستان
تاریخ انتشار:1324/6 خورشیدی
یادداشت نشریه:نامه فرهنگستان، شماره 2
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 09:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو