شناسنامه
کد اثر: ar109637
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: انقلاب سوسیالیستی اکتبر شوروی (2)
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:شوروی
موضوع:ادبی، سیاسی، فرهنگی، فلسفی
درباره
ناشر:فردوسی
تاریخ انتشار:1382/11/1 خورشیدی
یادداشت نشریه:فردوسی، شماره 14
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/23 ساعت 08:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/24 ساعت 00:06 به وقت مسکو