شناسنامه
کد اثر: ar109534
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: رابطه امنیت-توسعه در سیاست خارجی
عنوان دیگر: رابطه امنیت-توسعه در سیاست خارجی (مطالعه موردی روابط ایران و شوروی (1357-1340))
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:ایران، شوروی
موضوع:امنیتی، سیاسی، نظامی
درباره
پدیدآورندگان:محمد جعفر جوادی ارجمند: نویسنده
عبدالرسول دیوسالار: نویسنده
ناشر:فصلنامه سیاست
تاریخ انتشار:1398/4 خورشیدی
یادداشت نشریه:فصلنامه سیاست، دوره 49 ، شماره 2
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/22 ساعت 12:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/22 ساعت 22:06 به وقت مسکو