شناسنامه
کد اثر: ar109527
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: تحلیل احزاب کمونیست دنیا، از پدیده فروپاشی شوروی و بلوک شرق (3)
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:شوروی
موضوع:اجتماعی، تاریخی، سیاسی، نظامی
درباره
ناشر:چشم انداز ایران
یادداشت نشریه:چشم انداز ایران، شماره 11
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/22 ساعت 12:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/22 ساعت 22:06 به وقت مسکو