شناسنامه
کد اثر: ar109525
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: برگی از تاریخ ایران نفت ایران آغازگر جنگ سرد آمریکا و شوروی
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:آمریکا، ایران، شوروی
موضوع:انرژی، تاریخی، سیاسی، نظامی
آثار مرتبط
بارگذاری: 2021/06/22 ساعت 12:06 به وقت مسکو
آخرین به روز رسانی: 2021/06/22 ساعت 22:06 به وقت مسکو