شناسنامه
کد اثر: ar109514
نوع اثر: مقاله ژورنالی
عنوان اثر: روابط تجاری ایران و شوروی و تشکیل «نهضت اقتصاد» در اوایل عصر پهلوی
زبان:فارسی
حوزه جغرافیایی:ایران، شوروی
موضوع:اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، تاریخی، تجاری، سیاسی، صادرات
درباره
پدیدآورندگان:سهیلا ترابی فارسانی - نویسنده
ناشر:مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
تاریخ انتشار:آ1381/10 خورشیدی
یادداشت نشریه:مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره 2، شماره 30 و 31
منبع:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آثار مرتبط
تاریخ بارگذاری: 2021/06/22